jamlee

jamlee

keep me alone

绑定认证

威望 : 3 赞同 : 3 感谢 : 2

更多 »回复

0

最简单的方法: docker stats $(docker ps | awk '{if(NR>1) print $NF}')

1

经过张(王)磊大牛的解惑,是mysql的dns反向解析导致的问题。 解决办法: 修改MySQL的配置文件my.cnf skip-name-resolve 但是其他的镜像,没有mysql的有时候也会出现这样的问题。比如toran-proxy 这个镜像。如果...

0

我的建议是将基础镜像修改一下,换个中科大的源,然后提交。在dockerfile的from这改成你新改的镜像。

0

目前我成功搭建了:https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes/blob/master/docs/getting-started-guides/fedora/fedora_manual_config.md ...

0

经过尝试,在我的<strong>客户端</strong>运行: ``` docker -d ----insecure-registry 10...

更多 »发问

2

17700 次浏览  • 3 个关注   • 2015-06-09

0

10655 次浏览  • 2 个关注   • 2015-05-03

1

8892 次浏览  • 3 个关注   • 2015-04-10

2

14631 次浏览  • 3 个关注   • 2015-03-05

1

32790 次浏览  • 2 个关注   • 2015-02-16

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

绑定认证:
微博
个人成就:

威望: 3 赞同: 3 感谢: 2

教育经历:
  • 2013 年 就读于武汉生物工程学院 计算机系
最后活跃:
2017-04-23 21:01
更多 » 关注 9

yekaifeng 灵雀云 何林冲 刘凯宁 cSphere

更多 » 9 人关注

geeks chenshuai 小新 Eileen 灵雀云

主页访问量 : 18628 次访问